Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k dani z nemovitosti

22. 1. 2019

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

 

 

 

Územní pracoviště ve Strakonicích

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

Oddělení majetkových daní

 

Tel.: 383 363 111 E-mail: podatelna2211@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: 8min5pz

 

 

 

Informace k dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2019 pro obec:

 

 

K A L E N I C E

 

údaje k dani z pozemků

 

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků

Kalenice 662151 2,92 není

 

 

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:

k.ú. Kalenice 1,0

 

 

údaje k dani ze staveb a jednotek

 

Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:

budova obytného domu (H)

ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)

zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)

ostatní zdanitelná jednotka (Z)

k.ú. Kalenice 1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2019. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

 

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

 

úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

pondělí, středa 8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30

pátek 8:00 - 14:00

 

 

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2019. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 2. září a do 2. prosince 2019, u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 2. prosince 2019.

 

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

 

 

 

bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo: 7755-77627231/0710

 

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 BIC kód: CNBACZPP

 

konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem

variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

 

úhrada daně prostřednictvím SIPO

 

Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou.

Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2019, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2019. Daň bude automaticky hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.

 

 

zaslání údajů pro placení daně na e-mail

 

Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.

 

Pro zřízení služby od roku 2019 poplatník doručí vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ do 15. března 2019 na územní pracoviště, na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí budou poplatníkovi automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.

 

Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

 

úhrada daně v hotovosti

 

UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je možné hradit pouze na Územním pracovišti

v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 15 hod., v Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.