Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace obce

Povinně zveřejňované informace

dle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

č.

položky

text

1.

oficiální název

Obec Kalenice

2.

důvod a způsob založení

Obec Kalenice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.

organizační struktura

starosta: Josef Zábranský
místostarosta: Josef Purkrábek
výbor finanční:

Jiří Kadaně,  Štěpánka Šímová, Ondřej Toráč
výbor kontrolní:
Pavel Janda, Růžena Kalová, František Rouče

4.1.

kontaktní poštovní adresa

Obec Kalenice
Kalenice 29, 387 16

4.2.

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kalenice 29, 387 16

4.3.

úřední hodiny

Dle potřeb občanů po telefonické domluvě (724 182 252)

4.4.

telefonní čísla

starosta: 
místostarosta:  

4.5.

čísla faxu

není zřízen

4.6.

internetové stránky

www.obeckalenice.estranky.cz

4.7.

adresa e-podatelny

obeckalenice@seznam.cz

4.8.

další elektronické adresy

e-mail obce: obeckalenice@seznam.cz
datová schránka: jt97kv

Elektronické podání bude přijímáno pouze v následujících formátech:
www dokument s příponou .html, .htm, word (doc, rtf) -upředňostňujeme rtf, případně word do verze 2000, prostý text - CP 852, 1250 (.txt), excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf), OpenOffice, LibreOffice (.o??), obrazové přílohy (.jpg, .gif, .tif, .bmp).

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!


Datové zprávy lze také doručit na technických nosičích - disketách, CD.
V případě, že je elektronické podání podepsáno elektronickým podpisem, musí být podpis založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na e-podatelnu.
Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanoveních správního řádu.

5.

bankovní spojení

23622291/0100

6.

00477443

7.

DIČ

Není plátce DPH

8.1.

seznamy hlavních dokumentů

závěrečný účet obce  https://obeckalenice.estranky.cz

8.2.

rozpočet

https://obeckalenice.estranky.cz

9.

žádosti o informace

žádosti o informace

10.

příjem žádostí a dalších podání

příjem žádostí a dalších podání lze uskutečnit:

·  - ústně u starosty, místostarosty

·  - písemně - osobně na podatelně OÚ

·  - poštou

·  - e-mail

   

Postup při podání
Podání učiněná písemně a doručovaná poštou jsou zapsána do podacího deníku a přidělena příslušnému pracovníku k vyřízení. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do podacího deníku a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úřední den na obecním úřadě.
Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.

11.

opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Kalenicích se podává k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání prostřednictvím Obecního úřadu v Kalenicích. Zasláním odvolání přímo vyššímu správnímu orgánu může dojít k marnému uplynutí lhůty pro odvolání. Odvolání se vždy podává písemně nebo přímo do protokolu.
Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
Pro odvolání nejsou stanoveny jiné náležitosti než pro obecné podání.
Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. Lze je též učinit telegraficky, takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů.
Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranit, zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno. Pro podání odvolání nejsou předepsány formuláře a tiskopisy.

12.

formuláře

 formuláře

13.

popisy postupů

portál veřejné správy

14.1.

nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž obec a OÚ jedná (vždy se jedná o právní předpis v platném znění):

·  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

·  zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

·  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

·  zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

·  zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení

·  vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic .

·  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

·  zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon

·  zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

·  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

·  zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zbezpeční

·  zák. č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami

·  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

·  zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

·  zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

·  zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

·  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

·  zák  č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

·  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

·  zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

·  zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

·  zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

·  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

·  zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

·  zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

·  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

·  zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

·  zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

·  zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

·  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·  nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·  zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·  vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (do 31.12.2001)

·  zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

·  zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

·  vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

14.2.

vydané právní předpisy

 

15.1.

sazebník úhrad za poskytování informací

mzdové náklady spojené s vyhledáváním informace - 167,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
materiálové náklady :
5 Kč za každou stránku černobílého tisku velikosti A4, na níž je informace poskytnuta
30 Kč za každý nosič dat ( CD)
v ostatních případech budou materiálové náklady stanoveny ve výši skutečně vynaložených nákladů (např. barevné kopie, ...)
doručovací náklady dle skutečně vynaložené částky
Ostatní ustanovení Pravidel pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění zůstávají nezměněna.

15.2.

usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

rozhodnutí o odvolání ze dne 18.5.2007 č. jedn. KÚJCK13670/2007-4OLVV

16.1.

vzory licenčních smluv

 0

16.2.

výhradní licence

 0

17.

výroční zpráva podle z.č. 106/1999 Sb.