Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o poskytnutí informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBCE KALENICE

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2022

v souladu s ustanovením § 18 zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Kalenice tuto „Výroční zprávu za rok 2016“.

 

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

 

c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení

0

 d)

výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobů jejich vyřízení

0

f)

další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Obec může požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Výše úhrady za poskytnutí informací za písemně podané žádosti v roce 2022 činila: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

V Kalenicích dne 27. 2. 2023

 

                                                                                  Josef Zábranský, starosta